ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนมาก ดังนั้นโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และให้นักเรียนเรียนในรูปแบบออนไลน์ ตามตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
?เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ ซึ่งอาจเกิดการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนฤทธิณรงค์รองจึงขอประกาศ ปิดสถานศึกษา ในวันที่ 10-14 มกราคม 2565 โดยให้นักเรียนเข้าสอบแบบออนไลน์ โดยใช้ตารางเรียนตามปกติ และขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวัง สังเกตุอาการ ของนักเรียนด้วย
8 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. - 11.30 น.  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊กไลฟ์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ ซึ่งอาจเกิดการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนฤทธิณรงค์รองจึงขอประกาศ ปิดสถานศึกษา ในวันที่ 4-7 มกราคม 2565 โดยให้นักเรียนเข้าเรียนแบบออนไลน์ และขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวัง สังเกตุอาการ ของนักเรียนด้วย
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอแจ้งประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับแจ้งการยืนยันการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียน ครูและบุคลากรเป็นผู้มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนศักย์ เลิศมงคลโชค ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ในโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา ประจำปี 2563 จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย