ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดห้อง ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเลื่อนการสอบคัดห้องนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
--- เอกสารหลักฐาน อย่าลืมเซนรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะคะ--- รับสมัคร 24-28 เมษายน 2564 ผู้ที่สมัครออนไลน์สามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นได้ในวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เช่นกัน
11 มีนาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี เพื่อปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564
 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนร่วมกับสำนักงานแม่กองคำสนามหลวง และสำนักเรียนวัดสังข์กระจาย จัดการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันที่ 3 มีนาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนทุกคนในโรงเรียน