ปฏิทินการมาเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ onsiteในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดความแออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 ทางโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนชั้น ม.ต้น แบ่งกลุ่มมาเรียนและสลับวันมาเรียน และ ม.ปลายให้มาเรียนปกติทุกวัน 
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ 2554 ผู้อำนวยการพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแสนดี ว่องวุฒิ และตัวแทนครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เข้าพบ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เพื่อรับมอบการสนับสนุนชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK) จำนวน 1,000 ชุด เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในการนี้โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ขอขอบพระคุณ ท่านพลเอกโกญจนาท จุณณะภาต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้
23 พ.ย. 2564 นักเรียนชั้น ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid 19 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีคณะครู ดูแลนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
19 พ.ย. 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรม งานวันลอยกระทง โดยมีการจัดกิจกรรม ประกวดการประดิษฐ์กระทง ณ ศาลาคุณหลวง โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
5 พ.ย. 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน อบรมการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่ครูและบุคลากร และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนแบบ on site ในวันที่ 8 พ.ย.2564
4 พ.ย. 2564 นักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid 19 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี นางพลอยกาญจน์  พึ่งเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนและคณะครู ดูแลนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน