20 มิถุนายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์  ครั้งที่1/2564 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564
การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าสมาคมฯ ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 
20 มิถุนายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอเชิญประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในเวลา 10.00 น. - 11.00 น. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 และทางจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจึงขอประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 100% ในวันที่14 มิถุนายน 2564  (ให้นักเรียน เรียนอยู่บ้าน โดยใช้รูปแบบออนไลน์ นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา)
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 แก้ไขจากการปักดาวสี เป็นการปักจุดสีน้ำเงิน ตามชั้นปี (เฉพาะ ม.1และม.4)** นร.ที่ดำเนินการปักดาวไปแล้ว ไม่ต้องกังวล มาเรียนได้ปกติ แล้ว ร.ร.จะแก้ไข (ปักจุดให้)**
นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ที่มีรายชื่อให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ที่มีรายชื่อให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.