ลำดับที่

ชื่อ

สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1.

นายไสว

บรรณาลัย

ประธานกรรมการ

2.

นางสาวจารวี

มั่นสินธร

รองประธานกรรมการ

3.

นางศกศิริ

วัฒนโสภณวงศ์

กรรมการและฝ่ายหารายได้

4.

นางสาวมยุรี

สุกใส

กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายหารายได้

5.

นางสาวสุภาพร

โกมลมุสิก

กรรมการและนายทะเบียน

6.

นายเฉลิมเกียรติ

เอนกลาภ

กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

7.

นางณิชชิศา

แก้วนิตย์

กรรมการและฝ่ายปฏิคม

8.

นายธำรง

ชูทัพ

กรรมการ

9.

นายธนศักย์

เลิศมงคลโชค

กรรมการ

10.

นางจามจุรี

ทองเมืองหลวง

กรรมการ

11.

นางพัชนี

น้ำหอม

กรรมการ

12.

นางณัฏฐพัชร์

โพธิ์ศิริ

กรรมการและเหรัญญิก

13.

นางสาวจุไรรัตน์

ชัยรัชนีกร

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

14.

นางสาวสิริมนต์

โกศัยดิลก

กรรมการและเลขานุการ

15.

นางสิริภัทร

ชาญรัตน์อัสวกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ