รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

ลำดับที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

1

นายปิยพันธ์

คุหาเรืองรอง

นายกสมาคม

2

นายสุเมธ

ชัยทองวงศ์วัฒนา

อุปนายกคนที่ 1

3

นายวีรภัทร์

ชาญณรงค์

อุปนายกคนที่ 2

4

นายไสว

บรรณาลัย

กรรมการ

5

นายธงชัย

วรไพจิตร

กรรมการ

6

นายคมชิต

ยโสธร

กรรมการ

7

นางพรทิพา

ใบสันทียะ

กรรมการ

8

นายบุญจันทร์

วิชาราช

กรรมการ

9

นายสินชัย

ชูศาสตร์

กรรมการ

10

นางสายพิณ

แก้วขาว

กรรมการ

11

นายเฉลิมเกียรติ

เอนกลาภ

กรรมการ

12

นางสาวเบญจพร

แซ่เล้า

กรรมการและนายทะเบียน

13

นางสาวอรุณรัตน์

แจ้งแสง

กรรมการปฏิคมและสวัสดิการและนันทนาการ

14

นายไพรินทร์

ผาสะคู

กรรมการประชาสัมพันธ์

15

นายกิตติศักดิ์

แก้งทอง

กรรมการและเหรัญญิก

16

นางสาวขวัญหทัย

นุพรม

กรรมการและเลขานุการ

17

นางสาวอติพร

เอี่ยมธีระไพบูลย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ