สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน CLick2

 

ลำดับที่

ชื่อ

สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1.

นายธนศักดิ์

เลิศมงคลโชค

นายกสมาคม

2.

นายสุเมธ

คณาธารทิพย์

อุปนายกคนที่ 1

3.

นายธนกร

อุษานพวิถี

อุปนายกคนที่ 2

4.

นางศิริรัตน์

ศิลอาภรณ์

อุปนายกคนที่ 3

5.

นางสาวกมลกร

แซ่อึ้ง

กรรมการและนายทะเบียน

6.

นายวัชระ

เรียนไทยสงค์

กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

7.

นายคณพัชธ์

ทรัพย์ศรีทอง

กรรมการและปฏิคม

8.

นายสมชาย

วิชาญฤทธิกุล

กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

9.

นายสมคิด

แซ่ลี้

กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

10.

นางวรินชดา

ศรีแผ้ว

กรรมการและประชาสัมพันธ์

11.

นายกรกช

ไพบูลย์

กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

12.

นางสาวยุวดี

วงศ์ชิตาภา

กรรมการและเหรัญญิก

13.

นางภัสภา

ชำนาญสีห์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

14.

นางสาววิภา

สมโภชน์พฤฒิกุล

กรรมการและเลขานุการ

15.

นางสาวสุภาพร

โกมลมุสิก

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ