ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

67

71

138

4

ม.2

60

65

116

4

ม.3

94

68

162

5

รวมมัธยมต้น

221

195

416

13

ม.4

45

59

104

3

ม.5

33

62

95

3

ม.6

44

67

111

4

รวมมัธยมปลาย

122

188

310

10

รวมทั้งหมด

343

383

726

23