ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

61

66

127

4

ม.2

71

63

134

4

ม.3

60

70

130

4

รวมมัธยมต้น

192

199

391

12

ม.4

48

47

95

3

ม.5

62

54

116

4

ม.6

45

50

95

3

รวมมัธยมปลาย

155

151

306

10

รวมทั้งหมด

347

350

697

22