29 มีนาคม 2562 ตัวแทนครูได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ เป็นตัวแทนในการมอบของที่ระลึกและกระเช้าแก่ครูสุกรี พระกระยาพันธ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้เสียสละมาช่วยงานราชการเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่นักเรียนตลอดปีการศึกษา 2562
วันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมเเสดงความยินดีกับ คุณครูทศพล เวชกามา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการย้ายไปปฏิบัติงานข้าราชการครูที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โดยมี ผอ.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นประธาน
วันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมแสงมณี โดยมี ผอ.วีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม
วันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนักศึกษานิเทศก์ คุณบัณฑิต แท่นพิทักษ์, คุณปริมฤดี แท่นพิทักษ์ เเละ  คุณสุภาวดี คำนาดี  ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมแสงมณี และในช่วงท้าย คุณบัณฑิต เเท่นพิทักษ์ ได้มอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่โรงเรียน โดย ผอ.วีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกับคณะครูที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยการนำของ นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรม "อาสา...รักษ์สิ่งแวดล้อม" ปลูกป่าชายเลนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562    ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน (ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์)  จังหวัดสมุทรสงคราม  ในกิจกรรมครั้งนี้มี นายจรูญ กรุงแก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน นายสาธิต เพชรมณี นายกำพล เกื้อกาญจน์ และนายอำพร ประยุทธ์สินธุ คณะครู -นางพิชามญชุ์ เถาสมบัติ นางสาวอัญชลี ปิ่นรอด และนางสาวจันทิมา เชาว์ปัญญานนท์ ผู้ปกครองนักเรียน - นางศราวณะ เลิศวิตรจรรยา และคณะศิษย์เก่าชมรมอาสายุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม  โดยกิจกรรมได้รับการสนับสนุน จาก  นายกิตติทัต เชิดชู ร้านน้าคม น๊อตซิ่ง ผู้ปกครองนักเรียน สนับสนุนเสื้อปลูกป่าชายเลน และ นายฐาปกรณ์ โสวัณณะ ศิษย์เก่า สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม
วันที่ 21 มี.ค. 62 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ โรงเรียนใน สพม.1 กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร