วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวใบหม่อน ศิลป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ (องคมนตรี) เป็นประธานและผู้มอบเกียรติบัตร ณ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมประกวดป้ายรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  31 พฤษภาคม 2562 โดยมีคำขวัญประจำปีว่า "บุหรี่เผาปอด" โดยมีคุณครูสิริมนต์ โกศัยดิลก, คุณครูจันทิมา เชาว์ปัญญานนท์, คุณครูพิชามญชุ์ เถาสมบัติ, คุณครูอรุณรัตน์ แจ้งแสง และคุณครูรุ่งทิวา พันธ์โนราช เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม และให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ก่อนจะถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการเป็นที่ระลึก  มีผลการแข่งขันดังนี้ ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ชั้น ม.1/2ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ชั้น ม.2/2ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ชั้น ม.3/2ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ชั้น ม.4/1ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ ชั้น ม.5/3ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ ชั้น ม.6/1

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

วันที่ 24 พ.ค. 62 ผอ.วีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและบุคลากร ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สำฤทธิ์ พินดอน โยมแม่ท่านเจ้าคุณ พระปัญญารัตนากร  วัดสังข์กระจายวรวิหาร โดยครูสิริมนต์ โกศัยดิลกนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนวงปี่พาทย์มอญ จากโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  มาร่วมบรรเลงดนตรีในงาน  
17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสังข์กระจายวรวิหารจำนวน 9 รูป

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วันแรกของปีการศึกษา 2562 ผู้อำนวยการ คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมฟังโอวาทต้อนรับวันเปิดภาคเรียนจากผู้อำนวยการ On May 15, 2019 The first day of the Academic Year 2019, the director, teachers and trainees joined the assembly ground activity and welcomed the opening of the 1st semester from the director of Ritthinarongron School
14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 5 ฐานกิจกรรม คือ ฐานลูกหลวงฤทธิคนดีมีวินัย ฐานอัตลักษณ์โรงเรียน ฐานพิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน ฐานลูกหลวงฤทธิฯ กับการประสบความสำเร็จในการเรียน และฐานกรรมการสภานักเรียน

Video rendered using the "Example K2 Plugin".