ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 นักเรียนระดับ ม.3 มีการประกวดมารยาทประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก ครูจันทิมา เชาว์ปัญญานนท์ ครูอมรา สมานรัตน์ ครูสุภาพร โกมลมุสิก เป็นกรรมการตัดสิน ดำเนินโครงการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม โดยมีผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดพิธี เเละให้โอวาทเเก่นักเรียนในช่วงเช้า เเละในช่วงสาย เเละช่วงบ่ายให้นักเรียนทำความสะอาดห้อง และอาคารเรียน เพื่อเพิ่มคะเเนนพฤติกรรม โดยมีคณะครูคอยควบคุมดูแลนักเรียนตามจุดต่างๆ
ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยนายไสว บรรณาลัย เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนมีกิจกรรม 5 นาทีมีสาระ ของกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ นำเสนอเรื่องการออกกำลังงกายโดยการเต้นลีลาศ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พ.ย. พ.ศ.2559 มีนักศึกษาคณะเทคนิคการเเพทย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มาให้ความรู้เเละสาธิตการทดลองทำแลปเคมี โดยมีนักเรียน ชั้น ม.5/1 เเละ 6/1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมครู และการรายงานผลการปฎิบัติงานประจำภาคเรียยนที่ 1/2559 ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ โดยผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้