วันที่ 21 ก.ย. 61 ตัวแทนคณะดำเนินงานโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เข้าร่วมรับโล่รางวัลโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน Energy Mind Award ปี 2016 และปี 2017 โดยได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว โดย น.ส. พิมพ์ทอง วงศ์คำ นักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้รับโล่รางวัล Young Energy Master Award 2017
วันที่ 20 ก.ย. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาแก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน ณ โรงเรียนรัตโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เเละรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
วันที่ 14 ก.ย. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดพิธีมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสองท่าน ได้เเก่ ผอ.ไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เเละครูไตรมาศ สาโหมด ในพิธีดังกล่าว มีการมอบพวงมาลัยแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เเละตัวแทนนักเรียน
วันที่ 7 ก.ย. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมทั้งคณะครู เเละนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ลดการใช้พลังาน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เเละอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณชุมชนใกล้โรงเรียน ชุมชนวัดสังข์กระจาย และชุมชนซอยจำเนียรสุข
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ผลการแข่งขัน นางสาววารุณี สิทธิสา ม.6/1 และนางสาวสนยาน์ จงจักรพันธ์ ม.6/2 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน "รักษ์ลำไส้ ใส่ใจตับ" จาก สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 30 ส.ค. 61 ผอ.ไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน รับโล่ผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และได้อุทิศตนเพื่อการมัธยมศึกษาจนเกิดผลดีต่อการมัธยมศึกษาไทย ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก