วันที่ 20 ก.ย. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาแก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน ณ โรงเรียนรัตโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เเละรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
วันที่ 14 ก.ย. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดพิธีมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสองท่าน ได้เเก่ ผอ.ไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เเละครูไตรมาศ สาโหมด ในพิธีดังกล่าว มีการมอบพวงมาลัยแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เเละตัวแทนนักเรียน
วันที่ 7 ก.ย. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมทั้งคณะครู เเละนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ลดการใช้พลังาน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เเละอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณชุมชนใกล้โรงเรียน ชุมชนวัดสังข์กระจาย และชุมชนซอยจำเนียรสุข
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ผลการแข่งขัน นางสาววารุณี สิทธิสา ม.6/1 และนางสาวสนยาน์ จงจักรพันธ์ ม.6/2 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน "รักษ์ลำไส้ ใส่ใจตับ" จาก สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 30 ส.ค. 61 ผอ.ไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน รับโล่ผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และได้อุทิศตนเพื่อการมัธยมศึกษาจนเกิดผลดีต่อการมัธยมศึกษาไทย ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากลในรายการ The Express School Band Music Challenge ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซ์เพลส มอลล์ มีวงดนตรีเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 44 วง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ วง bong bong ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล วง City Zoo ได้รางวัลชมเชย พร้อมถ้วยรางวัล On August 26, 2018. Ritthinarong School 's bands participated in "The Express School Band Music Challenge" at The Express Mall. The Bong Bong band got the winning prize with trophy and scholarship 5,000 Baht and The City Zoo band got the consolation prize.