15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ 
26 พฤษภาคม 2560 นายไสว  บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน คุณธนศักดิ์  เลิศมงคลโชค และครูสิริมนต์  โกศัยดิลก เข้ารับรางวัลต่างๆ ในการการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.1
ยินดีกับ นางสาวลภัสลดา  อร่ามเกียรติ ผ่านเข้ารอบ 20 คน ในการประกวดท่องทำนองเสนาะ "ท่องแล้วเท่" ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
25 พฤษภาคม 2560 นายไสว  บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  นายนาวิน  เหมือนแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยมีครูมณี  ไตรรัตนลักษณ์และครุปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร ร่วมสังเกตการณ์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
25  พฤษภาคม 2560 คุณวัฒนา  อัศวกุล  มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาโดยมี ครูอมรา  สมานรัตน์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและครูณิชชิศา  แก้วนิตย์ หัวหน้างานแนะแนวและกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นผู้รับมอบ