วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก เนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้ให้เกียรติมอบเหรียญและร่วมแสดงความยินดีกับลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับเครื่องหมายลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
18 กุมภาพันธ์ 2564     นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนมอบเกียรติบัติ รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น แก่นางสาวสิริมนต์ โกศัยดิลก นายปวิตร พุทธิรานนท์ นางสาวโสรดา สุทธิสมบูรณ์ และนายชนินทร์ จันทร์เพชร ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
11กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้ดำเนินการ ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค
?ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 5 เนื่องจากทางโรงเรียนฯได้รับรายงานว่าพบนักศึกษา มรภ.ธนบุรีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จำนวน 4 คน ทำกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษารายดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดเรียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ?โดยในขณะหยุดเรียนให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จากครูประจำวิชา ตามตารางเรียนปกติ ?ให้สังเกตอาการหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน
ประกาศโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน    กำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   - ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด   - ให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เรียนทางไกลรูปแบบออนไลน์ (On-Line) อยู่ที่บ้านตามช่องทางที่กำหนดของครูผู้สอนประจำวิชา และให้ติดต่อแจ้งครูที่ปรึกษา