วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ณ ห้องประชุมเเสงมณี
วันที่ 9 มี.ค. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 เเละ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 เเละพิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีบางหลวง เเละนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน โดย รศ.ดร. มณี เหมทานนท์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
5 มีนาคม 2561 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดทัศนศึกษา โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เดินทางไปทัศนศึกษายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจุดแรกที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้คือ ตันแลนด์ แดนแห่งความสมดุลย์ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม จุดที่สองคือตลาดน้ำอโยธยา เพื่อแวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นจึงเดินทางไปยังวัดหน้าพระเมรุ โดยระหว่างทางขณะเดินทางผ่านเกาะเมืองอยุธยา มีมัคคุเทศก์บรรยายถึงประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญตามรายทาง เมื่อเดินทางมาถึงวัดหน้าพระเมรุ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้พากันกราบนมัสการพระประธานในพระอุโบสถ และเยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัด โดยวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเพียงวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยา ที่ไม่ถูกเผาทำลายในคราวเสียกรุงครั้งที่สอง เนื่องจากเป็นที่ตั้งทัพของทหารพม่า จุดสุดท้ายเป็นการเดินทางออกนอกเกาะเมือง ไปยังวัดไชยวัฒนาราม #ตามรอยออเจ้า วัดไชยวัฒนารามได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาและเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวก เนื่องจากจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด วัดไชยวัฒนารามได้ถูกทิ้งร้างหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สอง และได้ถูกโจรขโมยโบราณวัตถุอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาอนุรักษ์จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535
ติดตามผลการแข่งขัน งาน 50 ปีวิชาการเปิดบ้านคุณหลวงได้ที่ http://bit.ly/2nPFtA6
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรางวัลชมเชย งาน 50 ปีวิชาการเปิดบ้านคุณหลวง http://bit.ly/2BhKFVE
วันที่ 7 ก.พ. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดงาน 50 ปีวิชาการเปิดบ้านคุณหลวง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้เข้ามาเยี่ยมชม เเละแข่งขันทักษะทั้งด้านวิชาการ เเละด้านความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ดนดรี และศิลปะ เป็นต้น