เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             ในการนี้  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจึงขอประกาศการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  ตามเอกสารดังแนบ
21 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ให้การต้อนรับนายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ และนางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องในโอกาสนิเทศก์ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ณ ห้องประชุมแสงมณี
  12 - 15 มกราคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้ดำเนินการจัดประเมินวิทยฐานะเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครู ตามเกณฑ์ ว.21 
จากปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสะดวกในการเรียนมากที่สุด
12 มกราคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนนำคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการะคุณและให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนตลอดปีที่ผ่านมา
12 มกราคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนนำคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่  และขอพรจาก นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ในปี 2564