วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ในโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพ มีนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เเละนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย เข้าร่วมเปิดพิธี ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิรรงค์รอน
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้รับการประเมินโครงการ Eco-School จากคณะกรรมการจากโครงการดังกล่าว โดยมี รองพนมวรรณ ตุ่มทอง ตัวแแทนนักเรียน เเละคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการบรรยายการกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการอนุรักษ์พลังงาน เเละสิ่งเเวดล้อม ตามหัวข้องาน 11 ด้าน และในท้ายงาน ท่าน ผอ.ไสว บรรณาลัย กล่าววขอบคุณ คณะกรรมการ เเละมอบของที่ระลึก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มีกิจกรรม 5 นาทีมีสาระ โดย กลุ่มสาระ สุขศึกษาเเละพลศึกษา นำเสนอเความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาล เบื้องต้น ให้เเก่ผู้บาดเจ็บ
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ทางวัดสังข์กระจายได้มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท แก่นักเรียนระดับชั้นชั้น ม.1 โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย เป็นผู้มอบทุน โดยมีครูกิตติมา กรุดอ่ำ ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นตัวเเทนรับทุนการศึกษา
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปปีที่ 3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการโครงการ Energy Mind Award ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน