วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562 มีคุณครูและนักเรียนสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ เซียมซีเสี่ยงทายคู่ความรู้, คำถูก-คำผิด, รักการอ่านกับนิทรรศการที่สำคัญ, สอยดาวรอบโลก, Jigsawสำนวนสุภาษิตและคำพังเพย, ปริศนาคำทาย, สำนวนไทยใครรู้ และแรลลี่รักการอ่าน
23 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการวีระชัย บุญอยู่ ได้มอบเกียรติบัติให้แก่ห้องเรียนที่ส่งเสริมระเบียบวินัยดีเด่น ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
14-16 กรกฎาคม 2562 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำยุวกาชาด  ณ บ้านสังข์ รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อสร้างแกนนำอาสายุวกาชาดให้เป็นผู้นำที่ดี มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โดยในระหว่างการอบรมอาสายุวกาชาด ได้มีโอกาสฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรม YABC (Youth as Agents of Behavioral Change) เพื่อเป็นผู้นำเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรม YABC จะสอนให้อาสายุวกาชาด รู้จักการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ แก้ไขปัญหา นำไปสู่การตัดสินใจโดยไม่ใช้ความรุนแรง และสร้างให้เกิดการมีมนุษยธรรมในสังคม แกนนำอาสายุวกาชาดจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมกาชาดร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สามารถเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสังคมต่อไป
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมวันกตัญญุตา และมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน ผู้มีพระคุณบริจาคที่ดินเพื่อสร้างเป็นโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
11 ก.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือกเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ห้องแสงมณี โรงเรียนฤธิณรงค์รอน