28 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกิตติมา กรุดอ่ำ, ครูเอกพิสิทธิ์ ฝีมือดี และตัวแทนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยจัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา Thailand - Indonesia  ณ ลานวัฒนธรรมคลองบางหลวง โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
25 สิงหาคม 2562  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับ Citi Bank และ Saturday School ร่วมกันจัดกิจกรรม The Startup Game for Brighter Future ในโครงการ Citi x Saturday School - Student for Brighter Future โดยเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
 21 สิงหาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ณ Hall 6-12 Impact เมืองทองธานี โดยนำนักเรียนระดับชั้น ม.3 และนักเรียนชั้น ม.4/1 และ ม.4/2 เข้าร่วมกิจกรรม
16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 600,200 บาท
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ครูอาทิตยา แก้วเทพ,ครูอลิตา ดาด้วง และครูปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร เข้าร่วมการประชุมการแนะนำแนวทางการบริหารจัดการและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ด้วยระบบคุณภาพ เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย