จำนวนผู้บริหารและครู ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ลูกจ้างประจำ

1.นายวีระชัย  บุญอยู่

1.น.ส.ขวัญหทัย  นุพรม

1.น.ส.ดนิตา  แก้วคำจันทร์

1.นายวินัย  สุทาวัน

2.นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ

2.น.ส.สุชาดา สุมน

2.นายสมศักดิ์  ชุมสุข

3.น.ส.สุภาพร โกมลมุสิก

3.นายพศิน  คงภัคพูน

3.นายวิฑูรย์  ธรรมวงษ์

4.นายปวิตร พุทธิรานนท์

4.น.ส.เบญจพร  แซ่เล้า

4.นายสังวาลย์  ม่วงรอด

5.นายรัชวัฒน์ นัยรัตน์

5.นายเอกพิสิษฐ์  ฝีมือดี

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

บรรณารักษ์

ลูกจ้างสำนักงาน

1.น.ส.อลิตา ดาด้วง

1.นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ

1.น.ส.วดายุ ปฏิสนธิ

1.น.ส.จริยา  จิตตระการ

2.นายไพรินทร์  ผาสะคู

2.นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณสุขสันติ

2.น.ส.สุรีรัตน์  เอี่ยมมาก

3.นายธนิกุล สถิตอยู่คู่ไทย

3.น.ส.โสรดา สุทธิสมบูรณ์

จิตวิทยาและการแนะแนว

3.นายวัชระ เรียนไทยสงค์

4.น.ส.สุจิตรา เหล็กผา

1.น.ส.อารียา เอมะสุวรรณ

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูต่างชาติ

ลูกจ้างนักการภารโรง

1.นายกิตติศักดิ์ แก้งทอง

1.น.ส.กิตติมา  กรุดอ่ำ

1. Miss Ailyn Calumpita

1.นายชม  เข็มทอง

2.นายทศพล เวชกามา

2.น.ส.อรุณรัตน์  แจ้งแสง

Montanez

2.นางจินดา เขียวอ่อน

3.นางมณี  ไตรรัตนาลักษณ์

3.น.ส.จันทิมา เชาว์ปัญญานนท์

3.นายศักดา  ขนันไพร

4.น.ส.อาทิตยา  แก้วเทพ

4.น.ส.สิริมนต์  โกศัยดิลก

4.นางสวรินทร์  สุทาวัน

5.น.ส.ภิรมย์ญา  ธงสินชัยพร

5.นายสิบทิศ เรืองสิริเศรษฐ์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูอัตราจ้าง

1.นายชนินทร์  จันทร์เพชร

1.นายกิตติ  อัครยรรยง

1.น.ส.สุชานันท์  ไทธะนุ(ชีววิทยา)

2.น.ส.อติพร เอี่ยมธีระไพบูลย์

2.น.ส.ปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร

2.น.ส.พรทิพย์  อติวิทยาภรณ์(จีน) 

3.นางณิชชิศา  แก้วนิตย์

3.นายเฉลิมเกียรติ เอนกลาภ

4.นางวรรณภา อินทรีเนตร

4.นางรุ่งทิวา พันธ์โนราช

5.น.ส.นิสาชล  พูลภักดี

5.นายยุทธ  ขวัญเมืองแก้ว