กิจกรรมทัศนศึกษาตามรอยมรดกโลก

วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 09:48
5 มีนาคม 2561 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดทัศนศึกษา โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เดินทางไปทัศนศึกษายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจุดแรกที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้คือ ตันแลนด์ แดนแห่งความสมดุลย์ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม จุดที่สองคือตลาดน้ำอโยธยา เพื่อแวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นจึงเดินทางไปยังวัดหน้าพระเมรุ โดยระหว่างทางขณะเดินทางผ่านเกาะเมืองอยุธยา มีมัคคุเทศก์บรรยายถึงประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญตามรายทาง เมื่อเดินทางมาถึงวัดหน้าพระเมรุ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้พากันกราบนมัสการพระประธานในพระอุโบสถ และเยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัด โดยวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเพียงวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยา ที่ไม่ถูกเผาทำลายในคราวเสียกรุงครั้งที่สอง เนื่องจากเป็นที่ตั้งทัพของทหารพม่า จุดสุดท้ายเป็นการเดินทางออกนอกเกาะเมือง ไปยังวัดไชยวัฒนาราม #ตามรอยออเจ้า วัดไชยวัฒนารามได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาและเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวก เนื่องจากจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด วัดไชยวัฒนารามได้ถูกทิ้งร้างหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สอง และได้ถูกโจรขโมยโบราณวัตถุอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาอนุรักษ์จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535
Read 888 times Last modified on วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 09:59