นักเรียนเข้าร่วมรอบรมแกนนำยุวกาชาด

วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2562 21:34
14-16 กรกฎาคม 2562 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำยุวกาชาด  ณ บ้านสังข์ รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อสร้างแกนนำอาสายุวกาชาดให้เป็นผู้นำที่ดี มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โดยในระหว่างการอบรมอาสายุวกาชาด ได้มีโอกาสฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรม YABC (Youth as Agents of Behavioral Change) เพื่อเป็นผู้นำเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรม YABC จะสอนให้อาสายุวกาชาด รู้จักการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ แก้ไขปัญหา นำไปสู่การตัดสินใจโดยไม่ใช้ความรุนแรง และสร้างให้เกิดการมีมนุษยธรรมในสังคม แกนนำอาสายุวกาชาดจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมกาชาดร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สามารถเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสังคมต่อไป
Read 768 times Last modified on วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 09:47