การอบรมการนำคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติราชการ

วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2562 18:31
4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการอบรมการนำคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยนายธนศักย์ เลิศมงคลโชค ประธานมูลนิธิจิตพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากร
Read 340 times