คู่มือการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2563

วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563 12:56
เอกสารเผยแพร่ : สำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง คู่มือการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
Read 290 times Last modified on วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563 12:59