Print this page

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 09:02
(0 votes)
3 ก.ค. 2563 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 218 times Last modified on วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 09:04