ข่าวหน้าเว็บ
--- เอกสารหลักฐาน อย่าลืมเซนรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะคะ--- รับสมัคร 24-28 เมษายน 2564 ผู้ที่สมัครออนไลน์สามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นได้ในวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เช่นกัน
11 มีนาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี เพื่อปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564
 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนร่วมกับสำนักงานแม่กองคำสนามหลวง และสำนักเรียนวัดสังข์กระจาย จัดการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน