ข่าวหน้าเว็บ
ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระชัย   บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 14 - 29 กรกฏาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันเล่าเรื่อง การแข่งขันออกแบบ นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ครั้งที่ 25 มีคำสั่งให้ล็อกดาวน์กรุงเทพ-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีข้อกำหนดในหลายประเด็น และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ในการนี้โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงขอประกาศงดกิจกรรมการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ในวันที่ 3 และ 4 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดทางผโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป