ข่าวหน้าเว็บ
29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับวัดสังข์กระจายวรวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนแสงมณี โรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์ และโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ในระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2561  
28 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยมีกิจกรรมถามตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ กิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในหัวข้อ "รวมพลังชุมชนยุติเอดส์" การเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน กิจกรรมละครเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และกิจกรรมดนตรีจากวงปาท่องโก๋ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
25 พ.ย.62 คณะลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.6 ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.6 ที่สวนลุมพินีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า