ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
14-16 กรกฎาคม 2562 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำยุวกาชาด  ณ บ้านสังข์ รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อสร้างแกนนำอาสายุวกาชาดให้เป็นผู้นำที่ดี มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โดยในระหว่างการอบรมอาสายุวกาชาด ได้มีโอกาสฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรม YABC (Youth as Agents of Behavioral Change) เพื่อเป็นผู้นำเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรม YABC จะสอนให้อาสายุวกาชาด รู้จักการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ แก้ไขปัญหา นำไปสู่การตัดสินใจโดยไม่ใช้ความรุนแรง และสร้างให้เกิดการมีมนุษยธรรมในสังคม แกนนำอาสายุวกาชาดจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมกาชาดร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สามารถเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสังคมต่อไป
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมวันกตัญญุตา และมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน ผู้มีพระคุณบริจาคที่ดินเพื่อสร้างเป็นโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
11 ก.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือกเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ห้องแสงมณี โรงเรียนฤธิณรงค์รอน
วันที่ 11 ก.ค. 2562 ตัวแทนคณะครู เเละ นักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา, ชุดสังฆทาน, ผ้าอาบน้ำฝน เเละปัจจัยทำบุญ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร เเละวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
10 ก.ค. 2562 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จาก สพม.1 ณ ห้องประชุมคงวุติปัญญา
8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเข้ารับการประเมินโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 - 6 กรกฎาคม 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ในคาบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ ห้องประชุมแสงมณี
1 กรกฏาคม 2562 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ ลานกีฬาลูกหลวง เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
หน้าที่ 1 จาก 25