ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระชัย   บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 14 - 29 กรกฏาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันเล่าเรื่อง การแข่งขันออกแบบ นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ครั้งที่ 25 มีคำสั่งให้ล็อกดาวน์กรุงเทพ-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีข้อกำหนดในหลายประเด็น และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ในการนี้โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงขอประกาศงดกิจกรรมการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ในวันที่ 3 และ 4 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดทางผโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) มีความ รุนแรงมากขึ้น โดยปรากฏการรายงานสถานการณ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในสถานศึกษาทำให้ทางสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรทางโรงเรียนจึงขอจัดการเรียนการสอนชดเชย   ในวันเสาร์จำนวน 10 ครั้ง ด้วยรูปแบบออนไลน์(Online) ตามตารางข้างต้น
20 มิถุนายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์  ครั้งที่1/2564 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564
การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าสมาคมฯ ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 
20 มิถุนายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอเชิญประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในเวลา 10.00 น. - 11.00 น. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 และทางจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจึงขอประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 100% ในวันที่14 มิถุนายน 2564  (ให้นักเรียน เรียนอยู่บ้าน โดยใช้รูปแบบออนไลน์ นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา)
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 แก้ไขจากการปักดาวสี เป็นการปักจุดสีน้ำเงิน ตามชั้นปี (เฉพาะ ม.1และม.4)** นร.ที่ดำเนินการปักดาวไปแล้ว ไม่ต้องกังวล มาเรียนได้ปกติ แล้ว ร.ร.จะแก้ไข (ปักจุดให้)**
นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ที่มีรายชื่อให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ที่มีรายชื่อให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
หน้าที่ 1 จาก 38