ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

เกียรติบัตร รางวัลชมเชย งาน 46 ปีวิชาการเปิดบ้านคุณหลวง
  รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน (แยกตามโรงเรียน)        1.โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (4 รายการ)      2.โรงเรียนศุภวรรณ (8 รายการ)      3.โรงเรียนแสงมณี (6 รายการ)      4.โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ (2 รายการ)      5.โรงเรียนวัดดีดวด (11 รายการ)      6.โรงเรียนจันทรวิทยา (12 รายการ)      7.โรงเรียนเผดิมศึกษา (12 รายการ)      8.โรงเรียนวัดพิชัยญาติ (8 รายการ)      9.โรงเรียนวันอินทราวาส (3 รายการ)    10.โรงเรียนวัดทองนพคุณ (10 รายการ)    11.โรงเรียนวัดทองเพลง (6 รายการ)    12.โรงเรียนวัดเจ้ามูล (12 รายการ)    13.โรงเรียนวัดท่าพระ (7 รายการ)    14.โรงเรียนคลองรางจาก (6 รายการ)    15.โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี (20 รายการ)    16.โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (16 รายการ)    17.โรงเรียนชาตศึกษา (13 รายการ)    18.โรงเรียนวัดราชสิทธาราม (15 รายการ)    19.โรงเรียนวัดขุนจันทร์ (9 รายการ)    20.โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา (7 รายการ)    21.โรงเรียนกงลี้จงซัน (16 รายการ)    22.โรงเรียนวัดนาคกลาง (10 รายการ)    23.โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) (2 รายการ)    24.โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ (3 รายการ)    25.โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) (9 รายการ)    26.โรงเรียนวัดบางสะแกใน (13 รายการ)
เอกสารต่างๆ แจ้งงานแนะแนว
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ 28 จาก 31