ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

  ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2556         แผนผังห้องเรียน         รายชื่อครูที่ปรึกษา             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                      ตารางเรียนชดเชย วันที่ 31 ม.ค.57           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                      ตารางเรียนชดเชย วันที่ 6 ก.พ.57           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                      ตารางเรียนชดเชย วันที่ 7 ก.พ.57           ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                 ตารางเรียนชดเชย วันที่ 20 ก.พ.57                                                       ตารางเรียนชดเชย วันที่ 21 ก.พ.57        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2556
หน้าที่ 31 จาก 31