ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

เอกสารต่างๆ แจ้งงานแนะแนว
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์     ค31102    -ผลการสอบ เรียงตาม เลขที่นักเรียน    -ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบ    -ผลการวิเคราะห์ความยากง่ายแบบทดสอบ    -ผลการวิเคราะห์ความยากง่ายของตัวเลือก    -ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
เอกสารต่างๆ แจ้งกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ 33 จาก 36