ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

   ปี 2557           ที่ 34/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน เมษายน 2557           ที่ 32/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "ค่ายพัฒนาคุณธรรมและระเบียบวินัย" ปีการศึกษา 2556           ที่ 31/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงาน           ที่ 30/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "อาสา...รักษ์สิ่งแวดล้อม"           ที่ 28/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์           ที่ 26/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)           ที่ 25/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556           ที่ 18/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน มีนาคม 2557           ที่ 17/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.1 ไปอยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา           ที่ 16/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา           ที่ 14/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดตารางเรียน-ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557           ที่ 13/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน           ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ           ที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน           ที่ 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557           ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ราตรีลูกหลวง"           ที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและนิทรรศการ "46 ปีวิชาการ เปิดบ้านคุณหลวง"           ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556      ปี 2556           ที่ 160/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556                - ตารางสอบกลางภาค 2/2556           ที่ 159/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน มกราคม 2557           ที่ 158/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล เพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
  ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2556         แผนผังห้องเรียน         รายชื่อครูที่ปรึกษา             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                      ตารางเรียนชดเชย วันที่ 31 ม.ค.57           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                      ตารางเรียนชดเชย วันที่ 6 ก.พ.57           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                      ตารางเรียนชดเชย วันที่ 7 ก.พ.57           ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                 ตารางเรียนชดเชย วันที่ 20 ก.พ.57                                                       ตารางเรียนชดเชย วันที่ 21 ก.พ.57        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2556
หน้าที่ 38 จาก 38