ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการอบรมการนำคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยนายธนศักย์ เลิศมงคลโชค ประธานมูลนิธิจิตพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากร
 9 ตุลาคม 2562งานห้องสมุดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-book) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครูและบุคลากรรู้จักวิธีใช้งาน การยืม คืน และสร้างสื่อ E-Book  ทั้งในระบบ PC android และ iOS เพื่อนำเข้าสู่ระบบห้องสมุดเสมือนของโรงเรียน
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายกิตติ อัครยรรยง นำตัวแทนนักเรียน เข้ารับรางวัลการส่งผลงานเข้าประกวด โดย ผศ.ดร.ยอร์ช เสมอมิตร คณะบดีภาควิชาศิลปกรรมศาสต์และวิทยาศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ เป็นผู้มอบรางวัล โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทำคลิปวีดีโอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือวิถีไทยด้วยVlog โดย น.ส.แพรว ตีรกรวิเศษภักดีและ นายวรวุฒิ วสันต์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเทคนิค digital collage โดย นายคุณากร เข็มเงิน, น.ส. ณัฐณิชา แท่นบุปผา และนายอาทิตย์ คำภาดี 3. รางวัลชมเชย การประกวดทำคลิปวีดีโอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือวิถีไทยด้วยVlog โดยนายอนุภัทร รอดรัตน์ , น.ส.ปาทิตา ปิลาตีและน.ส.ยุพารัตน์ ชัยยันต์ 4. รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเทคนิค digital collage โดยนายนรวิทย์ แผ่ทรัพย์กิจ,น.ส.จริยาพร โทอาสาและน.ส.บุษชา บุษปาคม 5. รางวัลชมเชย การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาด้วย AR โดยนายธนดล จงเจริญและนายภคพงษ์ จุลทะศรี
2 ตุลาคม 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมเกียรติ อเนกลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนายชนินทร์ จันทร์เพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทำบันทึกบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน (MOU) ร่วมกับ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ อาจารย์วาทินี จันมี ประธานหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์สาขาวิชาเคมี  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนระหว่าง มหาวิทยาลัยและโรงเรียน ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู 
2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21ณ ห้องประชุมแสงมณี  โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  นายฐิติวุฒิ สงบจิต ครูชำนาญการพิเศษ และนางกมลชนก เรืองเดช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
16 กันยายน 2562 กองลูกเสือโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดพิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
11 กันยายน 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มอบช่อดอกไม้ พร้อมกล่าวต้อนรับ คุณครูจุฬาสวรรค์ รุ่งเรือง ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 21 รายการ
27 สิงหาคม 2562 ครูกิตติ  อัครยรรยงและครูปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร นำนักเรียนจำนวน 14 คน เข้าร่วมอบรม Startup Education to Thailand 4.0 ตอน  "เมื่อ Gen Z ติดโลกออนไลน์ " จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยอร์ช เสมอมิตร ท่านคณบดี กล่าวต้อนรับ คณะครู และนักเรียน จาก 10 สถาบัน จำนวน 112 คน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อบรม ในหัวข้อ   1.การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้วย digital collage   2.การสร้างคลิปวีดีโอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือวิถีไทย ด้วย vlog   3.การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ด้วย AR   ในการอบรมครั้งนี้ ผู้อบรมได้ฝึกทดลอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สื่อแบบสร้างสรรค์ได้อีกด้วย
28 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกิตติมา กรุดอ่ำ, ครูเอกพิสิทธิ์ ฝีมือดี และตัวแทนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยจัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา Thailand - Indonesia  ณ ลานวัฒนธรรมคลองบางหลวง โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
หน้าที่ 10 จาก 36