ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าสมาคมฯ ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 
20 มิถุนายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอเชิญประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในเวลา 10.00 น. - 11.00 น. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 และทางจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจึงขอประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 100% ในวันที่14 มิถุนายน 2564  (ให้นักเรียน เรียนอยู่บ้าน โดยใช้รูปแบบออนไลน์ นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา)
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 แก้ไขจากการปักดาวสี เป็นการปักจุดสีน้ำเงิน ตามชั้นปี (เฉพาะ ม.1และม.4)** นร.ที่ดำเนินการปักดาวไปแล้ว ไม่ต้องกังวล มาเรียนได้ปกติ แล้ว ร.ร.จะแก้ไข (ปักจุดให้)**
นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ที่มีรายชื่อให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ที่มีรายชื่อให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 วันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.ชั้น ม.4 วันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดจำหน่ายชุด พละ, เสื้อเขียวปกขาว และสมุดเรียนปกอ่อน ในวันที่ 29 - 30 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
ประกาศ ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เริ่มเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนมาดำเนินการ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนมาดำเนินการ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
หน้าที่ 2 จาก 38