ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้ให้เกียรติมอบเหรียญและร่วมแสดงความยินดีกับลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับเครื่องหมายลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
18 กุมภาพันธ์ 2564     นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนมอบเกียรติบัติ รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น แก่นางสาวสิริมนต์ โกศัยดิลก นายปวิตร พุทธิรานนท์ นางสาวโสรดา สุทธิสมบูรณ์ และนายชนินทร์ จันทร์เพชร ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
11กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้ดำเนินการ ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค
?ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 5 เนื่องจากทางโรงเรียนฯได้รับรายงานว่าพบนักศึกษา มรภ.ธนบุรีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จำนวน 4 คน ทำกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษารายดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดเรียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ?โดยในขณะหยุดเรียนให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จากครูประจำวิชา ตามตารางเรียนปกติ ?ให้สังเกตอาการหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน
ประกาศโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน    กำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   - ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด   - ให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เรียนทางไกลรูปแบบออนไลน์ (On-Line) อยู่ที่บ้านตามช่องทางที่กำหนดของครูผู้สอนประจำวิชา และให้ติดต่อแจ้งครูที่ปรึกษา    
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             ในการนี้  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจึงขอประกาศการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  ตามเอกสารดังแนบ
21 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ให้การต้อนรับนายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ และนางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องในโอกาสนิเทศก์ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ณ ห้องประชุมแสงมณี
  12 - 15 มกราคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้ดำเนินการจัดประเมินวิทยฐานะเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครู ตามเกณฑ์ ว.21 
จากปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสะดวกในการเรียนมากที่สุด
12 มกราคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนนำคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการะคุณและให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนตลอดปีที่ผ่านมา
หน้าที่ 4 จาก 38